زمانی که محققان نیاز به تحویل دقیق حجم کمی از یک مایع دارند، از پیپت -یک لوله شیشه ای کالیبره شده که در آن مایع کشیده شده و سپس آزاد می شود- استفاده می کنند. پیپت های شیشه ای و پلاستیکی ده ها سال است...